Minimální preventivní program

ZŠ Černá Hora

2022/2023

 

ÚVOD

Nárůst rizikového chování včetně zneužívání návykových látek se týká i populace mládeže
a dětí školního věku. Děti, které navštěvují ZŠ, patří k nejohroženější skupině.

Je tedy důležité zahájit primární prevenci právě v době základní školní docházky a poskytnout žákům potřebné informace formou, která je přiměřená jejich věku.

Z tohoto důvodu i naše škola připravuje a realizuje komplexní program primární prevence rizikového chování včetně primární prevence užívání návykových látek.

Minimální preventivní program vychází z Metodického pokynu ministra školství, mládeže
a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č. j. 20 006/2007-51.

Jde o komplexní systémový prvek v realizaci preventivních aktivit, program je jednou ročně vyhodnocován.

VSTUPNÍ   INFORMACE

Charakteristika regionu a školy

Základní škola Černá Hora je školou úplnou. Školu  navštěvují žáci z Černé Hory a z přilehlých obcí Bořitov, Brťov-Jeneč, Lubě, Malá Lhota, Závist, Blansko, Žernovník.

Samotný školní objekt se nachází v klidné části městyse a je vzdálen od hlavních silničních tahů. Kromě kmenových učeben máme i odborné pracovny fyziky a chemie, dále jazykovou učebnu, počítačovou učebnu, cvičný byt a čtyři oddělení školní družiny. Většina učeben má přístup na internet a je vybavena moderní didaktickou technikou. Součástí školy je také školní jídelna, tělocvična, travnaté školní hřiště s tartanovou běžeckou dráhou a školní zahrada. Ve druhém patře přístavby je umístěn koutek živé přírody, o který žáci pravidelně pečují.

Škola se dlouhodobě prezentuje úspěšnou činností školního pěveckého sboru, podporou výuky lyžování a dalších sportovních a pohybových aktivit. Dále klademe velký důraz
na dobré vztahy mezi učiteli a žáky, na spolupráci se zřizovatelem a ostatními spolky
a sdruženími, které v městysi působí. Dbáme na dodržování čistoty, snažíme se vytvářet estetické školní prostředí.

 

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Vytyčení  rizikového chování

Primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže v působnosti naší školy je zaměřena na: 

     a)   předcházení zejména následujícím rizikovým jevům v chování žáků:

 • záškoláctví
 • šikana
 • kriminalita
 • sexuálně rizikové chování
 • užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky (OPL) a onemocnění HIV/AIDS a dalšími infekčními nemocemi souvisejícími s užíváním návykových látek
 • netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling)

b)  rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech:

 • domácího násilí
 • týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání
 • ohrožování mravní výchovy mládeže
 • poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie)

     Cílové skupiny

Hlavní cílovou skupinu tvoří žáci 1. - 9. ročníku základní školy, se zvláštním přihlédnutím
k dětem ze sociálně slabšího a málo podnětného rodinného prostředí, dětem jiných národností (v tomto školním roce máme 4 děti z Ukrajiny), dětem s nedostatečným prospěchem a s některými typy specifických vývojových poruch chování.

Cíle prevence na škole

Dlouhodobým cílem prevence na škole je ve spolupráci s rodiči a ostatními institucemi formovat osobnost žáka, která je s ohledem na svůj věk schopná orientovat se v dané problematice, zkoumat ji, ptát se a činit správná rozhodnutí. Osobnost, která si bude vážit svého zdraví, bude si umět zorganizovat svůj vlastní volný čas a bude umět zvládat sociální dovednosti. Výchovné úsilí školy vést k takovému působení na žáky, aby v nich byly upevněny pozitivní vlastnosti a návyky, které jim pomohou v krizových situacích přijmout nejvhodnější řešení. Prohlubovat komunikační dovednosti mezi učitelem, rodiči a žákem, posilování sebevědomí, sebeúcty a vzájemné úcty, řešení konfliktů a překonávání překážek.

      Vytvářet podmínky pro kladné postoje pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy k problematice prevence rizikového chování.

      Střednědobé cíle:  

 • zajistit pravidelnou práci s třídním kolektivem (třídní učitel, školní psycholog, ŠMP, VP)
 • podporovat u rodičů zájem o dění ve škole
 • prohlubovat další vzdělávání pedagogických pracovníků
 • pravidelné a efektivní třídnické hodiny za účelem stálého a včasného monitorování               nálad ve třídách, zjišťování problémů k řešení

 

 Krátkodobé cíle:

 1. zajistit besedy, nebo jiné aktivity s tématy prevence rizikového chování
 2. zapojovat děti do aktivit školy
 3. podporovat aktivity zaměřené na vhodné využití volného času dětí
 4. řešit aktuální problémové situace v oblasti rizikového chování
 5. zajistit pro rodiče informační materiály k problematice rizikového chování

Realizace preventivních aktivit

Metody a formy práce

V rámci výuky budou kromě tradičních metod práce využívány také další metody, které
se dosud osvědčily:

 • aktivní sociální učení
 • výklad (informace)                           
 • individuální přístup k žákům
 • samostatná práce (výtvarné, slohové, referáty…)
 • přednášky, besedy
 • dramatická výchova, sociální hry, hraní rolí, obhajoba názoru, trénování způsobu   odmítání nabídky drog…
 • párová skupinová práce ve třídě apod.

PRIMÁRNÍ PREVENCE V RÁMCI VÝUKY PŘEDMĚTŮ

Prevence rizikového chování je součástí ŠVP a platných učebních osnov. Preventivní témata jsou nejčastěji frekventována v hodinách:

 • Výchovy ke zdraví
 • Výchovy k občanství
 • Chemie, Přírodopisu, Přírodovědy
 • Světa kolem nás
 • Tělesné výchovy

Různé aspekty preventivního působení jsou mezipředmětově koordinovány. Prevenci provádíme i tehdy, když nastane vhodná situace (např. dotazy dětí, schůzka rodičů, problém ve třídě).     

 1. stupeň

Po pěti letech mají děti umět:

 • definovat rodinu jako zázemí a útočiště
 • zvládat rozdíly v komunikaci s dětmi a dospělými                                              
 • mít základní sociální dovednosti
 • umět se chránit před cizími lidmi
 • mít základní zdravotní návyky
 • umět si správně zorganizovat svůj volný čas
 • umět rozlišit léky a návykové látky
 • znát přesné informace o alkoholu, tabáku a dalších návykových látkách
 • znát následky užívání návykových látek
 • umět odmítat
 1. stupeň

Práce na druhém stupni je velmi náročná na koordinaci tak, aby byla probrána všechna témata, ale aby nedocházelo k jejich překrývání a přesycení  žáků  informacemi.  Při  práci 
s tématy  využíváme metod výkladu, samostatné práce, práce s médii, projektové vyučování, skupinové práce, besed, přednášek.

Žáci před opuštěním ZŠ mají znát a umět:

 • pojmenovat základní návykové látky,
 • znát jejich účinky na lidský organismus,
 • orientovat se v problematice závislosti,
 • znát základní právní normy,
 • vědět, kde jsou kontaktní místa pro danou problematiku,
 • posilovat své sebevědomí,
 • správně se rozhodovat, odmítat,
 • zaujímat zdravé životní postoje,
 • orientovat se v problematice sexuální výchovy,
 • bránit se různým formám násilí, vědět, kde hledat pomoc,
 • zvládat základní sociální dovednosti.

 

PRIMÁRNÍ PREVENCE V RÁMCI ŠKOLNÍ DOCHÁZKY


V loňském roce se osvědčila spolupráce se společností Hope4kids – Etické dílny. Byly objednány a zrealizovány preventivní programy – dle žádosti TU – zaměřené především
na rizika sociálních sítí.

Prioritou je pro nás objednávat preventivní programy zaměřené na alkohol, netolismus, aktuální drogy a jejich rizika, rizikové sexuální chování, šikanu a další.

V tomto školním roce také plánujeme objednat program od společnosti Elim Letovice – Sex, AIDS a vztahy. Chtěli bychom navázat spolupráci s PČR Blansko (přednášky na téma kyberšikana a kriminalita).

Na naši škole probíhá projekt ,,Kouření a já“ v rámci  předmětu Výchova ke zdraví (7.  ročník). V letošním roce zařadíme i projekt pro I. stupeň – Normální je nekouřit. Žáci devátých ročníku připravují ,,Pasování prvňáčků“. Všechny třídy se účastní ,,Projektového dne“. Žáci devátého ročníku  absolvují  ,,Projektový týden“.

Akce, které pravidelně připravujeme, např. Světýlková slavnost, Vánoční besídka pro veřejnost, Vystoupení školního pěveckého sboru v Domově seniorů v Č.H, při Rozsvícení vánočního stromu.

Žáci naší školy pravidelně jezdí s vyučujícími do velmi oblíbeného brněnského divadla Radost. Pro žáky 9. třídy je připravena dvoudenní exkurze do Prahy.

n

SPOLUPRÁCE S RODIČI A VZÁJEMNÁ INFORMOVANOST

Problémy spojené s drogami a dalšími formami rizikového chování je třeba řešit ve vzájemné spolupráci. Pro zajištění efektivity programu je důležitá informovanost rodičů a žáků. Rodiče jsou informováni na třídních schůzkách, na webových stránkách, prostřednictvím informační nástěnky. Rodiče mohou využívat konzultační hodiny školního psychologa, ŠMP a výchovného poradce.

Minimální preventivní program vychází z materiálů MŠMT:

• Vyhláška č . 116/2011 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

• Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně

nadaných

• Zákon  č. 379/20015 Sb., k ochraně před škodami působenými tabákem, alkoholem, návykovými látkami

• Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže – č.j. . 21291/2010-28

• Metodický pokyn k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních - č.j. MSMT-21149/2016)

• Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví – č.j.10 194/2002-14

Zpracovala: Mgr. Renata Kabrhélová, 
(metodik prevence)