Historie školy

Počátky černohorského školství

První známý doklad o Černé Hoře jako obci je z roku 1279, i když je pravděpodobné, že existovala již dříve. Nepřímé doklady o existenci školy v roce 1606 jsou uvedeny v Purkrechtních registrech Černé Hory. V roce 1613 vydává majitel černohorského panství Karel z Lichtensteina "Paměť generální", ve které nařizuje ve všech svých panstvích "Sirotci, buď
v literárním učení neb řemesle, ať se k vyučování dají...". Toto platilo i pro panství černohorské a lze tedy říci, že již tehdy existovala v Černé Hoře škola.
Od roku 1800 je černohorská škola dvoutřídní a v roce 1807 vznikla i nová učebna
v budově staré radnice. Ta vyhořela při bombardování Černé Hory v dubnu 1945 a nebyla již obnovena. Pravděpodobně prvním učitelem byl Jan Kalvoda u Bořitova. Od roku 1793 byl učitelem černohorský Matěj Částka. Od té doby se na černohorské škole vystřídalo více než 251 učitelů, z nichž někteří na škole působili i více jak čtyřicet let.

První samostatná budova

První samostatná budova, která je známá jako Stará škola, byla vystavěna v roce 1840. V letech 1849
a 1852 byla opravena. V roce 1877 byla přistavěna ještě jedna třída, a tak byla po rozšíření školy na čtyřtřídní do budovy přestěhována další třída.

Přelom 19. a 20. století

V průběhu první světové války bylo vyučování omezeno, žáci museli pomáhat doma
s hospodářstvím, protože jejich otcové bojovali na frontách.
V roce 1907 byla čtyřtřídní škola rozšířena na pětitřídní, pátá třída byla zase umístěna na staré radnici. Roku 1909 byly zřízeny ještě dvě třídy
v budově bývalé obecní sýpky Budova stojí na kopci při průtahu bývalé státní silnice obcí. Postavena byla v roce 1832, možná však už i dříve. Zřízení učeben na Sýpce předcházelo již od roku 1907 zdlouhavé jednání s okresní a zemskou školní radou o povolení.
Vybavení školy bylo neustále doplňováno, byly kupo¬vány další a další obrazy, přírodniny, knihy a jiné pomůcky.
Všude vládl hlad a nedostatek. Z Černé Hory bylo ve válce 235 mužů.
Postupně se hroutí habsburská monarchie a 28. října 1918 vzniká nový stát, Československá republika.
V oblasti školství se prozatím nic nemění. První měsíce, a dá se říci i roky, nepřinesly obyvatelstvu zlepšení životních podmínek. Země byla zubožená a vládl velký nedostatek všeho.

Období od r. 1919 do r. 1935

Rok 1919 je dalším mezníkem v životě černohorské školy. V tomto roce byla v Černé Hoře zřízena měšťanka. Poprvé se slavilo výročí narození J. A. Komenského. I přes všechny nedostatky a strasti se společnost
v Černé Hoře dále rozvíjela. To s sebou přineslo i nutnost zkvalitnit vzdělání občanů.
Proto byly požádány nadřízené úřady o povolení zřídit v Černé Hoře měšťanskou školu.
K tomu došlo ve školním roce 1919/20, kdy byla otevřena 1. třída měšťanské školy. Byla umístěna v tak zvaném Panském domě, což je nynější radnice. Škola byla podle možností dále vybavována učebními pomůckami. Nedostatek místa a skutečnost, že škola nyní již obecná s měšťankou byla umístěna ve dvou budovách, však stále bránila jejímu většímu rozvoji.
 

Léta 1935 – 1938

Období začínající rokem 1935 se také zapsalo významně do historie školy. V tomto roce byla otevřena nová budova školy. Projektoval ji architekt Bohuslav Fuchs z Brna jako jednu z několika moderních školních budov. Stavba i s vybavením trvala jeden rok. Stala se pak cílem exkurzí zástupců několika států.
V roce 1936 byla budova Panského domu, ve kterém byla do otevření nové školy měšťanka, přeměněna na radnici.
Rok 1938 byl tragický nejen pro celou republiku, ale významně ovlivnil i život černohorské školy. Při obsazování našeho území zabral zdejší školu pancéřový oddíl, hřiště pod školou sloužilo jako parkoviště vozidel. Jednotlivé třídy školy byly pak umístěny v náhradních prostorách. Budova byla vrácena vlastnímu vyučování 24. května 1945.

Období 2. světové války 1938 – 1945

Rok 1938 byl pro Československou republiku tragický.
Po Mnichovu došlo k územním změnám a v jejich důsledku byli na naši školu přikazováni učitelé ze zabraného území a jiní byli zproštěni služby. Další pohroma stihla chloubu Černé Hory, totiž školní budovu v březnu 1939, kdy byl vyhlášen protektorát Čechy a Morava
a tím byly obě země fakticky podřízeny Německu. Při zabírání našeho území obsadilo říšskoněmecké vojsko zdejší školní budovu a vyučování muselo být přerušeno do konce března.
Vlastní školní budova byla navrá¬cena vyučování až 24. května 1945.
Od 14. 11. 1941 byly škole k dispozici také dvě místnosti v sokolovně a vyučování obecné školy bylo přeneseno v březnu 1945 do dvou místností na nynější radnici.
Po osvobození obce v květnu 1945 se přistoupilo k pravidelnému vyučování.

1945 – 1980

Další významný rozvoj probíhal v r. 1945 – 1980. V roce 1945 došlo k oddělení správy obecné a měšťanské školy. Ke spojení obou škol pod jednu správu došlo opět v roce 1951. V letech 1956/57 měla škola jeden
z nejvyšších počtů žáků a to 496, takže ve třídách bylo až 44 žáků.
Ve čtvrtém čtvrtletí roku 1979 byla zahájena výstavba tělocvičny. Výkopové práce byly provedeny mechanismy, základy a příčky byly zhotoveny brigádnicky, konstrukci pak postavili zaměstnanci dodavatelské firmy.
.

Období 1980 – 2000

Bylo ve znamení právě těch největších změn v černohorské škole. Byly zrušeny původní šatny a na jejich místě zbudovány dvě místnosti, v nich pak byly umístěny dílny pro pracovní vyučování. Na zahradě školy byly postaveny žáky nejvyšších tříd za vedení učitelů pracovního vyučování stavebnicové skleníky. Koncem roku 1981 byla provedena rekonstrukce školní kuchyně a v roce 1982 započala generální oprava školy, kdy byla vyměněna všechna okna, zrekonstruovány rozvody vody a odpady, udělána nová fasáda. V září 1985 byla škole předána montovaná tělocvična.
Škola se stále potýkala s nedostatkem místa. Proto od roku 1981 probíhalo usilovné jednání o možnosti přístavby školy.
To se konečně podařilo a stavba byla dokončena v prosinci 1988.

Období 2000 - 2016

V tomto období prošla škola mnoha změnami, které přispěly k modernizaci jejího provozu.

Došlo k dlouho očekávané rekonstrukci školní kuchyně a jídelny. Stravovací provoz tak získal zcela jiné a moderní parametry. Zateplení objektu, výměna všech oken a nová fasáda z r. 2009 pak dodaly funkcionalistické budově školy zcela nový moderní vzhled. Prostředky se na této velké investiční akci podílela i EU. Koncem roku 2010 byla opravena střecha a podlaha tělocvičny.

Změnami prošel i výchovně vzdělávací proces. Zájemci z řad žáků, rodičů, ale i široká veřejnost dostali šanci být pravidelně informováni o práci a dění ve škole prostřednictvím pravidelně aktualizovaných webových stránek.

Ve školním roce 2005/2006 odstartovala výuka podle vlastního školního vzdělávacího programu a škola tak díky němu mohla přizpůsobit rozdělení a zaměření učiva svým podmínkám. Život školy se však v tomto období neomezoval pouze na kvalitní výuku žáků. Začali jsme klást důraz také na prožitkovou pedagogiku a především na ochranu přírody. Každoročně jsme proto organizovali adaptační pobyty, sběrové týdny, celoškolní projektové dny, projektové týdny žáků 9. tříd, přibyly různé sportovní kurzy, lyžařský výcvik i pro žáky 1. stupně v Olešnici a pro rodiče s dětmi v rakouských Alpách. Naše škola pořádala rovněž spoustu zajímavých besed a setkání, mezi významnými hosty nechyběli sportovní komentátor Jaromír Bosák, spisovatel Arnošt Vašíček i režisér Evžen Sokolovský.

Chloubou školy je dětský pěvecký sbor, který vystupuje na akcích školy i v rámci městyse. Jeho členové vytvořili během deseti let dva hudební projekty v podobě hudebních kompaktních disků. Žáci školy dosahovali zajímavých úspěchů i na soutěžích cizích jazyků. V roce 2009 jsme byli zapsáni i do České knihy rekordů za stavbu nejdelší stonožky z víček od PET lahví.

Černohorská škola se aktivně zapojila do projektů, jejichž vyhlašovatelem bylo především ministerstvo školství. Stěžejní akcí byl projekt „EU – peníze školám“, díky kterému jsme získali nemalé finanční prostředky na vybavení školy moderními didaktickými technologiemi a obnovu počítačů v počítačové učebně. Z ostatních lze jmenovat např. projekty „Setkáváme se ve sjednocené Evropě“ – což byla mezinárodní partnerská spolupráce se školou v bavorském Kipfenbergu, „Zajištění podmínek základního vzdělávání pro azylanty“ nebo „Vzdělávání pedagogů v prostředí Cloudu“. V rámci projektu „Podpora výuky jazyků na ZŠ Černá Hora“ navštívili vybraní žáci Anglii a někteří učitelé se zúčastnili metodických kurzů v dalších evropských zemích.

Od r. 2010 dochází k postupnému navyšování počtu žáků, které s sebou nese i nárůst počtu pedagogických pracovníků a rozšiřování kapacity školní družiny.

Během prázdnin v červenci 2013 postihla školu havárie. Vlivem prasklé přívodní trubičky na dívčím WC došlo k částečnému vytopení školní budovy.  Školní rok se však podařilo zahájit pouze s týdenním zpožděním. V letech  2013 - 2016 prošlo rekonstrukcí vytápění tělocvičny a oprava kopilitů a oprava střechy nad šatnami v tělocvičně, odvlhčení zdiva

u družin a školní jídelny. V roce 2015 se uskutečnila výměna kotlů v kotelně a do prostoru hlavního vchodu byl nainstalován kamerový systém. Pokračovalo se i s postupným vybavováním učeben a tříd interaktivními tabulemi.

Na jaře 2015 proběhla ve škole inspekční činnost. Na jejím základě hodnotil inspekční tým školu, atmosféru v ní a výchovně vzdělávací proces velmi dobře.

Pro lepší informovanost rodičů ohledně prospěchu a absence žáků byla počátkem roku 2016 na webových stránkách spuštěna elektronická knížka.

Závěr

Černohorská škola byla vždy na výši, jak po stránce vzdělávací, tak po stránce kulturní, sportovní a společenské.

Úspěšnost vzdělávání bylo možno ověřit při přijímacích řízeních na různé typy vyšších stupňů škol, při kulturních a veřejných vystoupeních a různých soutěžích na všech úrovních. Škola vždy dbala na to, aby byla také vybavena moderními učebními pomůckami a aby tyto byly náležitě využívány k zvyšování znalostí a rozhledu ve vědě a společenských naukách a při výuce jazyků. Také učitelé se zapsali do života obce. Byli činovníky Sokola, pořádali populárně vědecké přednášky, které byly velmi oblíbené, byli knihovníky, ochotnickými herci, hudebníky a zasahovali do všech oblastí života městyse.

Mnozí jejich žáci na ně s láskou a obdivem vzpomínají.

Tento stručný přehled historie školy vychází mj. z publikace „Historie školství v Černé Hoře,“ která byla vydána v roce 2002 a jejímž autorem je bývalý černohorský učitel pan Pavel Plhal.