ŠKOLNÍ  PORADENSKÉ  PRACOVIŠTĚ

Činnosti školního poradenského pracoviště (ŠPP)

  • pomáhat žákům s poruchami učení a chování, žákům zdravotně znevýhodněným
  • řešit příčiny slabého prospěchu
  • pomáhat žákům řešit jejich osobní a rodinné problémy
  • nabízet kariérní poradenství a asistenci při volbě škol
  • předcházet záškoláctví, šikaně, kouření alkoholismu atd…
  • pracovat se třídami a skupinami (osobnostní a sociální výchova, zlepšení klimatu školy)
  • poradenské služby nabízí také rodičům a jiným zákonným zástupcům žáků, stejně jako všem učitelům školy

Tým školního poradenského pracoviště

Výchovný poradce
Vede celý tým. Podílí se na integraci žáků se zdravotním či jiným postižením. Poskytuje a zprostředkovává žákům kariérové poradenství. Je v úzkém kontaktu s PPP Blansko i Boskovice.
(Mgr. Adéla Jenderková)

Školní metodik prevence
Zachycuje výchovné problémy žáků, zodpovídá za obsah a průběh aktivit, které mají předejít šikaně, záškoláctví, kouření, alkoholismu a dalšímu rizikovému chování.
(Mgr. Renata Kabrhélová)


Školní psycholog
Školní psycholog se podílí na posilování pozitivní atmosféry ve třídách a ve škole. Spolupracuje na rozvoji žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Poskytuje soukromé konzultace dětem, rodičům a učitelům.
(PhDr. Jarmila Kuchařová)