Šablony JAK

Od 1.9.2023 - 31.6.2025 je naše škola realizátorem projektu číslo CZ.02.02.XX/00/22_002/0005456
s názvem „Šablony JAK v ZŠ Černá Hora“, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání. Dále pak na zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.

Celková výše podpory činí 2 443 072,00,- Kč

 

    

 

 

Národní plán obnovy – prevence digitální propasti

Soustředí se na proměnu obsahu, podporu digitální a informační gramotnosti a informativního myšlení. Dále směřuje ke zlepšení úrovně vybavení škol a založení fondu mobilních digitálních zařízení, čímž přispěje k prevenci tzv. digitální propasti. V neposlední řadě cílí na podporu digitálních kompetencí pedagogů, což je nutný předpoklad pro inovaci výuky a získání potřebných dovedností žáků. Globálním cílem je přispět k rozvoji digitálního vzdělávání v souladu s vizí Strategie 2030+ a Akčním plánem pro digitální vzdělávání.  

 

Národní plán obnovy - doučování

Jde o dlouhodobý program, jehož cílem je pomoci zmírnit negativní dopady výpadků prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19 a podpořit žáky, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem.

 

         

Podpora využití digitálních technologií na ZŠ Černá Hora

Od 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021 je naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015013 s názvem „Podpora využití digitálních technologií na ZŠ Černá Hora", který je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.
Celková výše podpory činí  1.353.492 Kč.

 

Skutečně zdravá škola

Naše škola se zapojila do programu Skutečně zdravá škola,který je pod záštitou Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství.
Jedná se o komplexní program zdravého školního stravování.

Závěrečná zpráva o využití poskytnutých finančních prostředků

Na naší škole probíhá projekt „Podpora výuky jazyků na ZŠ Černá Hora“, který je zaměřen na podporu rozvoje čtenářské gramotnosti a výuku cizích jazyků.
Financován je Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizuje se na základě projektové Výzvy č. 56.
Doba trvání projektu 1. 7. 2015 – 31.12.2015

 

Partnerství v projektu

Jako partner jsme zapojeni do projektové výzvy č.51. MŠMT, OP VK (Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání Oblasti podpory 1.3) - projekt "Vzdělávání pedagogů v prostředí cloudu". Naším partnerem a příjemcem dotace je soukromá vysoká škola B.I.B.S.,a.s., se sídlem Brno, Lidická 960/81. V rámci projektu se pedagogové budou dále vzdělávat ve využití nových ICT technologií. Cílem projektu je tedy další rozšiřování moderních metod, technologií a postupů ve výuce.

Vzdělávání azylantů

Naše škola se zapojila do programu "Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky a dětí umístěných v zařízení pro zajištění cizinců", který vyhlašuje MŠMT ČR. Závěrečná zpráva za r. 2014 je dostupná v sekci "Dokumenty školy".

EU peníze školám

Naše škola se od 1.7.2011 zapojila do celostátního projjektu Investice do rozvoje vzdělávání známého pod názvem EU peníze školám. Na realizaci projektu byla škole rozhodnutím MŠMT přidělena dotace ve výši 1 190 057,- Kč. Převážná část prostředků (cca75%) bude použita na vybavení školy moderní didakticou technikou a novými učebními pomůckami. Předpokládané ukončení projektu je 31.12.2013.

Pes, přítel člověka

V pátek 8. 6. se konal na naší škole projektový den s názvem Pes, přítel člověka.

Mléko v evropských školách

Naše škola poskytuje ve školním roce 2012/2013 svým žákům mléčné výrobky podporované Evropskou unií v rámci programu Mléko pro evropské školy. Mléko a mléčné výrobky hrají důležitou roli ve výživě dětského organismu, především jako zdroj vápníku. Vápník zajišťuje vývoj kostí. Tvorba kostní hmoty probíhá zejména během dětství a dospívání. Proto je velmi důležité, aby byl vápník podáván v dostatečném množství zejména dětem. Doporučená dávka vápníku činí podle věku dítěte 800- 1200 mg/den. Maximální ceny jednotlivých podporovaných mléčných výrobků pro školní rok 2012/2013 stanovené Výměrem Ministerstva financí ČR č.04/2010 – pro běžný způsob distribuce. Prostřednictvím mlékárny Hlinsko nabízíme Školní program dotovaných mléčných výrobků. Každé dítě má nárok na odebrání jednoho mléčného výrobku denně. Ochucené mléko: jahoda, banán, karamel, kakao, vanilka -5,-Kč Neochucené mléko -4,-Kč Smetanový krém: vanilka, kakao -4,50-Kč Prodej se uskutečňuje ve školní družině formou kreditek, vždy na 10ks. výrobků v hodnotě 40,-Kč, 45,-Kč, 50,- dle výběru.

Ovoce do škol

Naše škola se zapojila do projektu EU a ČR "Ovoce do škol". Na čerstvé ovoce a zeleninu mají nárok zdarma všichni žáci 1. až 5. ročníku ZŠ. Základním cílem projektu je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí. Cíle základního vzdělávání ve škole naplňujeme především rozšířením informací o zdravé výživě, významu ovoce a zeleniny a jejich pravidelné konzumaci.

Škola plná zdraví

Naše školní jídelna se účastní projektu "Škola plná zdraví", jehož hlavní myšlenky jsou: zvýšit kvantitu a kvalitu konzumace u dětí, protože část dětské populace je ohrožena nadváhou a obezitou; využít barevnost zeleniny k pestrému a pro oko příjemnému vzhledu; klást důraz na chuť pokrmu než na fakt, že je zdravý; přenést pozitivní vztah k zelenině prostřednictvím dětí i do rodiny a tím ovlivnit konzumaci v celé populaci; přispět ke zlepšení zdravotního stavu dětí i dospělých. Projekt "Škola plná zraví" chce s pomocí školních jídelen podpořit přirozeně kladný vztah dětí k zelenině.

Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky a dětí cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců

Na základě tohoto programu obdržela škola dotaci z MŠMT na krytí zvýšených nákladů souvisejících s poskytováním základního vzdělávání žáků – cizinců. Z uvedeného programu jsou také hrazeny některé výdaje na školní potřeby, na učebnice a na učební pomůcky.

Setkáváme se ve sjednocené Evropě

Ve školním roce 2009/2010 jsme se úspěšně zapojili do mezinárodního projektu spolupráce a partnerství škol, které organizuje a zaštiťuje Česko-německý fond budoucnosti. Náš projekt jsme nazvali "Setkáváme se ve sjednocené Evropě". Obdrželi jsme finanční dotaci v hodnotě 40 000Kč, kterou jsme vyčerpali na výjezd našich žáků do partnerské školy v německém městečku Kipfenberg. Rovněž jsme zorganizovali pobyt německým dětí u nás v Černé Hoře. Význam tohoto projektu spočívá ve výchově mládeže k modernímu evropskému myšlení, vzájemnému porozumění si, pospolitosti našich národů, rozvoji tolik žádaných komunikačních schopností dětí na osobní úrovni i pomocí moderních komunikačních technologií. Naše snaha povede k podpoře pospolitosti našich národů a myšlence jednotné Evropy, a tou nejúčinnější formou jsou bezesporu osobních setkávání a vzájemná poznávání naší mládeže. Očekávaný efekt vidíme v odbourávání vžitých předsudků ve vztahu českého a německého národa a myšlence moderního evropského občana respektujícího všechny národy i národnosti jako rovnocenné partnery. V započaté spolupráci a projektu hodláme i nadále pokračovat.