Minimální preventivní program

ZŠ Černá Hora

2023/2024

 

ÚVOD

Nárůst rizikového chování včetně zneužívání návykových látek se týká i populace mládeže
a dětí školního věku. Děti, které navštěvují ZŠ, patří k nejohroženější skupině.

Je tedy důležité zahájit primární prevenci právě v době základní školní docházky a poskytnout žákům potřebné informace formou, která je přiměřená jejich věku.

Z tohoto důvodu i naše škola připravuje a realizuje komplexní program primární prevence rizikového chování včetně primární prevence užívání návykových látek.

Minimální preventivní program vychází z Metodického pokynu ministra školství, mládeže
a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č. j. 20 006/2007-51.

Jde o komplexní systémový prvek v realizaci preventivních aktivit, program je jednou ročně vyhodnocován.

VSTUPNÍ   INFORMACE

Charakteristika regionu a školy

Základní škola Černá Hora je školou úplnou. Školu  navštěvují žáci z Černé Hory a z přilehlých obcí Bořitov, Brťov-Jeneč, Lubě, Malá Lhota, Závist, Blansko, Žernovník.

Samotný školní objekt se nachází v klidné části městyse a je vzdálen od hlavních silničních tahů. Kromě kmenových učeben máme i odborné pracovny fyziky a chemie, dále jazykovou učebnu, počítačovou učebnu, cvičný byt a čtyři oddělení školní družiny. Většina učeben má přístup na internet a je vybavena moderní didaktickou technikou. Součástí školy je také školní jídelna, tělocvična, travnaté školní hřiště s tartanovou běžeckou dráhou a školní zahrada. Ve druhém patře přístavby je umístěn koutek živé přírody, o který žáci pravidelně pečují.

Škola se dlouhodobě prezentuje úspěšnou činností školního pěveckého sboru, podporou výuky lyžování a dalších sportovních a pohybových aktivit. Dále klademe velký důraz na dobré vztahy mezi učiteli a žáky, na spolupráci se zřizovatelem a ostatními spolky a sdruženími, které v městysi působí. Dbáme na dodržování čistoty, snažíme se vytvářet estetické školní prostředí.

 

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Vytyčení  rizikového chování

Primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže v působnosti naší školy je zaměřena na: 

     a)   předcházení zejména následujícím rizikovým jevům v chování žáků:

 • záškoláctví
 • šikana
 • kriminalita
 • sexuálně rizikové chování
 • užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky (OPL) a onemocnění HIV/AIDS a dalšími infekčními nemocemi souvisejícími s užíváním návykových látek
 • netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling)

b)  rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech:

 • domácího násilí
 • týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání
 • ohrožování mravní výchovy mládeže
 • poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie)

     Cílové skupiny

Hlavní cílovou skupinu tvoří žáci 1. - 9. ročníku základní školy, se zvláštním přihlédnutím
k dětem ze sociálně slabšího a málo podnětného rodinného prostředí, dětem jiných národností (v tomto školním roce máme 4 děti z Ukrajiny), dětem s nedostatečným prospěchem a s některými typy specifických vývojových poruch chování.

Cíle prevence na škole

Dlouhodobým cílem prevence na škole je ve spolupráci s rodiči a ostatními institucemi formovat osobnost žáka, která je s ohledem na svůj věk schopná orientovat se v dané problematice, zkoumat ji, ptát se a činit správná rozhodnutí. Osobnost, která si bude vážit svého zdraví, bude si umět zorganizovat svůj vlastní volný čas a bude umět zvládat sociální dovednosti. Výchovné úsilí školy vést k takovému působení na žáky, aby v nich byly upevněny pozitivní vlastnosti a návyky, které jim pomohou v krizových situacích přijmout nejvhodnější řešení. Prohlubovat komunikační dovednosti mezi učitelem, rodiči a žákem, posilování sebevědomí, sebeúcty a vzájemné úcty, řešení konfliktů a překonávání překážek.

      Vytvářet podmínky pro kladné postoje pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy k problematice prevence rizikového chování.

      Střednědobé cíle:  

 • zajistit pravidelnou práci s třídním kolektivem (třídní učitel, školní psycholog, ŠMP, VP)
 • podporovat u rodičů zájem o dění ve škole
 • prohlubovat další vzdělávání pedagogických pracovníků
 • pravidelné a efektivní třídnické hodiny za účelem stálého a včasného monitorování               nálad ve třídách, zjišťování problémů k řešení

 

 Krátkodobé cíle:

 1. zajistit besedy, nebo jiné aktivity s tématy prevence rizikového chování
 2. zapojovat děti do aktivit školy
 3. podporovat aktivity zaměřené na vhodné využití volného času dětí
 4. řešit aktuální problémové situace v oblasti rizikového chování
 5. zajistit pro rodiče informační materiály k problematice rizikového chování

Realizace preventivních aktivit

Metody a formy práce

V rámci výuky budou kromě tradičních metod práce využívány také další metody, které
se dosud osvědčily:

 • aktivní sociální učení
 • výklad (informace)                           
 • individuální přístup k žákům
 • samostatná práce (výtvarné, slohové, referáty…)
 • přednášky, besedy
 • dramatická výchova, sociální hry, hraní rolí, obhajoba názoru, trénování způsobu   odmítání nabídky drog…
 • párová skupinová práce ve třídě apod.

PRIMÁRNÍ PREVENCE V RÁMCI VÝUKY PŘEDMĚTŮ

Prevence rizikového chování je součástí ŠVP a platných učebních osnov. Preventivní témata jsou nejčastěji frekventována v hodinách:

 • Výchovy ke zdraví
 • Výchovy k občanství
 • Chemie, Přírodopisu, Přírodovědy
 • Světa kolem nás
 • Tělesné výchovy

Různé aspekty preventivního působení jsou mezipředmětově koordinovány. Prevenci provádíme i tehdy, když nastane vhodná situace (např. dotazy dětí, schůzka rodičů, problém ve třídě).     

 1. stupeň

Po pěti letech mají děti umět:

 • definovat rodinu jako zázemí a útočiště
 • zvládat rozdíly v komunikaci s dětmi a dospělými                                              
 • mít základní sociální dovednosti
 • umět se chránit před cizími lidmi
 • mít základní zdravotní návyky
 • umět si správně zorganizovat svůj volný čas
 • umět rozlišit léky a návykové látky
 • znát přesné informace o alkoholu, tabáku a dalších návykových látkách
 • znát následky užívání návykových látek
 • umět odmítat
 1. stupeň

Práce na druhém stupni je velmi náročná na koordinaci tak, aby byla probrána všechna témata, ale aby nedocházelo k jejich překrývání a přesycení  žáků  informacemi.  Při  práci 
s tématy  využíváme metod výkladu, samostatné práce, práce s médii, projektové vyučování, skupinové práce, besed, přednášek.

Žáci před opuštěním ZŠ mají znát a umět:

 • pojmenovat základní návykové látky,
 • znát jejich účinky na lidský organismus,
 • orientovat se v problematice závislosti,
 • znát základní právní normy,
 • vědět, kde jsou kontaktní místa pro danou problematiku,
 • posilovat své sebevědomí,
 • správně se rozhodovat, odmítat,
 • zaujímat zdravé životní postoje,
 • orientovat se v problematice sexuální výchovy,
 • bránit se různým formám násilí, vědět, kde hledat pomoc,
 • zvládat základní sociální dovednosti.

 

PRIMÁRNÍ PREVENCE V RÁMCI ŠKOLNÍ DOCHÁZKY


V loňském roce se osvědčila spolupráce se společností Hope4kids – Etické dílny. Byly objednány a zrealizovány preventivní programy – dle žádosti TU – zaměřené především
na rizika sociálních sítí.

Prioritou je pro nás objednávat preventivní programy zaměřené na alkohol, netolismus, aktuální drogy a jejich rizika, rizikové sexuální chování, šikanu a další.

Chceme pokračovat ve spolupráci s PČR Blansko (přednášky na téma kyberšikana a kriminalita, návykové látky).

SPOLUPRÁCE S RODIČI A VZÁJEMNÁ INFORMOVANOST

Problémy spojené s drogami a dalšími formami rizikového chování je třeba řešit ve vzájemné spolupráci. Pro zajištění efektivity programu je důležitá informovanost rodičů a žáků. Rodiče jsou informováni na třídních schůzkách, na webových stránkách, prostřednictvím informační nástěnky. Rodiče mohou využívat konzultační hodiny školního psychologa, ŠMP a výchovného poradce.

Minimální preventivní program vychází z materiálů MŠMT:

• Vyhláška č . 116/2011 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

• Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně

nadaných

• Zákon  č. 379/20015 Sb., k ochraně před škodami působenými tabákem, alkoholem, návykovými látkami

• Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže – č.j. . 21291/2010-28

• Metodický pokyn k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních - č.j. MSMT-21149/2016)

• Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví – č.j.10 194/2002-14

Zpracovala: Mgr. Renata Kabrhélová, 
(metodik prevence)